Στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

Στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ! Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet/AssociatedSchools Project Network), αποτελεί ένα παγκόσμιο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία μέλη του Δικτύου δεσμεύονται να προωθήσουν μέσα από τη λειτουργία τους τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 2o Δημοτικό Σχολείο Ακράτας, στο πλαίσιο του Δικτύου, συμμετείχε με παρουσίαση στην Ημερίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών . Ένα σχολείο που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο έχει ως έργο να προωθήσει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής προόδου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας υλοποιώντας την σχολική ολιστική προσέγγιση (wholeschoolapproach). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει στη διδασκαλία (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), εκπονεί προγράμματα, διοργανώνει δράσεις και αναπτύσσει συνεργασίες στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Αειφόρος Τρόπος Διαβίωσης, Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης, Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτισμική Κληρονομιά. Tα τελευταία χρόνια, το 2o Δημοτικό Σχολείο Ακράτας έχει αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO, τόσο με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην εκπαίδευση, όσο και με προγράμματα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών στη σημασία της διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών.
,